من نشدم زائر کوی حسین         حسرت دیدار شده سالها